0

می خواهید به ایران برید؟

vor einem Jahr

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Beliebt

0
Deirdre
FlagEnglischVor 11 stunden
Kommentare: 0Melden
listening
0
Deirdre
FlagEnglischVor 10 stunden
Kommentare: 1Melden
netflix
tv
film
movies
0
Doris
FlagEnglischVor 12 stunden
Kommentare: 10Melden
0
Nicole
FlagEnglischVor einem tag
Kommentare: 4Melden
speaking
fluency
words
grammar
fluent

Marty

Flag
(693)
$18.95
USD/h
class
Englisch
globe
USA
time
991
Unterricht buchen